Eugeniy Sauchenka by Kelly Hallihan for Wonderland Magazine